Cennete Yakın, Cehennemden Uzak

Rasul-i Ekrem s.a.v bizleri cimrilikten sakındırarak şöyle buyurmaktadır:

“Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden önceki milletleri helak etti.”

“İman ile cimrilik bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz.” (Buharî, Edebü’l-Müfred; Nesâî, Cihad, 8)

“Her sabah gökten iki melek iner. Birisi: ‘İlahi, infak edene karşılığını ver.’ Diğeri: ‘Allahım! Cimrilik edene de telef ver (malını yok et)’ diye dua ederler.” (Nevevî, Riyâzü’s-Sâlihin, 1/ 253)

“Cömert, Allah’a yakın, insanlara yakın, cennete yakın; cehenneme uzaktır. Cimri, Allah’a uzak, insanlara uzak, cennete uzak; cehenneme yakındır.” (Tirmizî, Birr, 41; Heysemî, ez-Zevâid, 3/127, 7/127)

“Cömertlik cennetten dalları dünyaya uzanmış bir ağaçtır. Dallarından tutanı cennete götürür. Cimrilik cehennemden dalları dünyaya uzanmış bir ağaçtır. O da dallarından tutunanı ateşe götürür.” (Beyhakî, Şuabü’l-İmân; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl)